• Klappmaulfiguren
  • Filmpuppen
  • Walk-Acts
  • Stabpuppen
  • Handpuppen
  • Tischpuppen

Alien

 (custom-built for Bernd Kohlhepp)

Size 100 cm weight 400 grams

Figurenbau und Puppenbau Figuren und Puppenbau Figurenbau und Puppenbau

Puppet-builder and figures-builder Norman Schneider