• Klappmaulfiguren
  • Filmpuppen
  • Walk-Acts
  • Stabpuppen
  • Handpuppen
  • Tischpuppen

Portraitfgur Pascal de Boer

 (built for Pascal de Boer)

Size 50 cm weight 200 grams

Figurenbau und Puppenbau Figurenbau und Puppenbau Figurenbau und Puppenbau

Puppet-builder and figures-builder Norman Schneider