• Klappmaulfiguren
  • Filmpuppen
  • Walk-Acts
  • Stabpuppen
  • Handpuppen
  • Tischpuppen

Gif God

 (custom-built for MTV London)

Size 200 cm weight 1200 grams

Figurenbau und Puppenbau Figurenbau und Puppenbau Figurenbau und Puppenbau

Puppet-builder and figures-builder Norman Schneider