• Klappmaulfiguren
  • Filmpuppen
  • Walk-Acts
  • Stabpuppen
  • Handpuppen
  • Tischpuppen

Drache Sylvester

 (custom-built for Christoph Quernheim)

Size 2 m weight 2 kilograms

Figurenbau und Puppenbau Figurenbau und Puppenbau Figurenbau und Puppenbau

Puppet-builder and figures-builder Norman Schneider